ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು

ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ 3 ಎಕರೆ 20ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಭಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.