ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ VK ಎಜುಕೇಷನ್ FAIRಗೆ ಚಾಲನೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ VK ಎಜುಕೇಷನ್ FAIRಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿನ ಸಂದೇಹ, ಗೊಂದಲಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗೆವ, ಆಯೋಜಕರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದೆ.

Read More